Pripomienky k návrhom VZN je možné uplatniť v termíne do xxxx v písomnej forme, elektronicky (email info@prievidza.sk) alebo ústne do zápisnice na MsÚ. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

VZN č. 1/2022
(pdf, 878 kB)