Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem prípadov uvedených v § 47 ods. 4 zákona.

Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrub drevín je mesto (Žiadosť o súhlas na výrub dreviny rastúcej mimo lesného pôdneho fondu), ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad. Ak je mesto žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub drevín (Žiadosť o zabezpečenie výrubu dreviny rastúcej vo verejnej zeleni), nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto  prípadoch je Okresný úrad v Prievidzi povinný určiť inú obec/mesto, ktorá bude rozhodovať o výrube predmetných drevín.

Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 60 dní pred plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona).

Náležitosti, ktoré musí žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín obsahovať sú uvedené v § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Povinné prílohy k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín:
    • kópia katastrálnej mapy s vyznačením miesta rastu dreviny
    • preukázanie vlastníckeho vzťahu k pozemku
    • doklad o úhrade správneho poplatku

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: referent životného prostredia, ochrany prírody a kraji
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179 615
mobil: 0904752689
email: lenka.haragova@prievidza.sk
Doba vybavenia: V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania, rozhodne správny orgán do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.
Poplatok: Ak je povoľujúcim orgánom mesto správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,00 € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,00 €. Poplatok je možné zaplatiť v pokladni MsÚ alebo prevodom na jeho účet.

Ďalšie informácie:

Opiľovanie drevín zabezpečujú Technické služby mesta Prievidza:
Prevádzka: Mariánska ulica 17, Prievidza (Zimný štadión)
Úsek verejnej zelene
Zodpovedný vedúci: Ing. Silvia Masariková
tel: 046/542 24 12
email: verejnazelen@tsmpd.sk

Otázky a odpovede k téme vypiľovania drevín:

Kto môže požiadať o výrub drevín:
Fyzické alebo právnické osoby

Čo má obsahovať žiadosť:
Žiadosť o výrub drevín rastúcej vo verejnej zeleni má obsahovať – meno, priezvisko, trvalý pobyt, tel. kontakt žiadateľa, špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať (najmä druh, počet, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, dôvod výrubu, grafickú situáciu alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

Aké sú najčastejšie dôvody žiadateľov o výrub v Prievidzi?
Tienenie, znečisťovanie chodníkov a balkónov lístím.

Kto môže povoliť výrub ? Aký je postup orgánu, ktorý povoľuje výrub, ak dostane žiadosť? Čo všetko musíte zohľadniť, aby ste výrub povolili, prípadne zamietli?
Mesto Prievidza nerozhoduje o výrube drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve/užívaní mesta Prievidza. Okresný úrad v Prievidzi nám určí orgán ochrany prírody (mesto alebo obec), ktorému zašleme žiadosti od občanov, orgán ochrany prírody vykoná obhliadku uvedených drevín, posúdi stav drevín a odôvodnenie žiadosti podľa príslušného zákona, následne je nám vydané rozhodnutie kde je uvedené, ktoré dreviny sú povolené na výrub a ktoré nie.

V akom období je možné urobiť výrub drevín?
Od septembra 2021 je v platnosti nová vyhláška (MŽP SR 170/2021 Z. z.) podľa ktorej je možné vykonať výrub drevín v čase od 1. októbra do konca februára. Je možné vykonať výrub aj počas zvyšných mesiacov tu je potrebné brať ohľad na druhovú ochranu živočíchov (vyžaduje sa ornitologický posudok).

Sú stromy, prípadne iné druhy drevín, ktorých výrub nesmiete zo zákona povoliť? A naopak, kedy je možné urobiť výrub bez povolenia?
Chránené stromy zapísané v Katalógu chránených stromov. V zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti je vždy potrebné povolenie, výnimkou sú invázne dreviny uvedené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z.

Ako je to v prípade náhradnej výsadby, podľa čoho určíte, aký druh drevín, v akom počte a kde bude vysadený?
Náhradnú výsadbu určuje orgán ochrany prírody, ktorý nám vydáva aj rozhodnutie o výrube drevín. Pri výsadbe berieme do úvahy najmä vzdialenosti od nadzemných a podzemných inžinierskych sietí (ochranné pásmo), vzdialenosť od budov, podmienky stanovišťa pre daný druh.

Stretávate sa s prípadmi, kedy ľudia odstránia strom bez povolenia? Ak áno, ako postupujete v takýchto prípadoch?
Samozrejme dochádza aj k nelegálnym výrubom, ďalej to rieši mestská polícia a Okresný úrad v Prievidzi.

Častokrát sa stáva, že keď niekde dôjde k výrubu drevín, tak to vyvolá u obyvateľov nevôľu. Nezriedka sa obracajú aj na nás, prečo k tomu došlo? Mohli by sme v krátkosti upozorniť na fakt, že aj dreviny majú svoj vek, že je potrebné sa o ne starať a stromy, ktoré by mohli byť pre ľudí nebezpečné, je lepšie vyrúbať a nahradiť novými?
Dreviny boli v minulosti vysádzané bez akýchkoľvek pravidiel tzn., že sú nasadené tesne pri budovách, na inžinierskych sieťach alebo husto pri sebe, čím si vytvárajú priestorový a svetelný deficit. Zároveň je dôležité podotknúť, že sa nedá vyhovieť každému, pretože časť ľudí trvá na výrube a druha časť výrub vôbec nepožaduje.