Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydá mesto Prievidza na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
  • Stavebné povolenie

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu vybavuje: Oddelenie stavebného poriadku
tel:
email:

Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.