Konanie o zmene stavby pred dokončením začína mesto Prievidza na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania mesto vydá stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Stavebné povolenie
  • Tlačivo: Zmena-stavby-pred-jej-dokoncenim.pdf
  • List vlastníctva
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
  • Projektová dokumentácia

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu vybavuje: Oddelenie stavebného poriadku
tel:
email:

Doba vybavenia: 30-60 dní
Poplatok: podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.