Územné konanie začína mesto Prievidza na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konania, a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z.z.).

Podľa výsledkov územného konania mesto Prievidza vydá navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia
  • List vlastníctva
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Zoznam známych účastníkov územného konania
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu vybavuje: Oddelenie stavebného poriadku
tel:
email:
Doba vybavenia: 30 – 60 dní
Poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.