Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie mesta Prievidza o odstránení stavby vydané na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.
Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Projektová dokumentácia + popis
  • Osvedčenie na predmetné práce
  • Fotodokumentácia stavby
  • List vlastníctva
  • Záväzné stanovisko mesta, obce
Kontakt a ďalšie informácie:
tel: 
email: 
Doba vybavenia: 30-60 dní
Poplatok: podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ