Podania podľa zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spoločne s prílohami môžete mestu Prievidza doručiť osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk (služba všeobecná agenda). Podmienkou je prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Vytvorené podanie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Prinášame prehľad oblastí, s ktorými sa môžete stretnúť pri vybavovaní agendy na Oddelení stavebného poriadku

Potrebujete pomôcť a poradiť?

V prípade ďalších otázok a nejasností kontaktujte Oddelenie stavebného poriadku:
Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Kontakty na konkrétnych zamestnancov