Opatrovateľská služba sa poskytuje pre prijímateľa, ktorý má trvalé bydlisko v meste Prievidza a spĺňa podmienky odkázanosti na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného mestom Prievidza a uzatvorenej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Opatrovateľskú službu poskytuje mesto Prievidza ako terénnu sociálnu službu v domácnosti prijímateľa tejto služby na území mesta Prievidza v pracovných dňoch minimálne 1 hodinu a maximálne 7,5 hodiny denne, a to v čase od 7.00 h do 15.00 h prostredníctvom opatrovateľov, ktorí sú zamestnancami mesta Prievidza.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre jednotlivca je stanovená nasledovne:

 • 1. pásmo – príjem do 340 € :
  • úkony sebaobsluhy, nákup potravín a iného drobného tovaru, príprava jedla, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, základné sociálne aktivity, dohľad 1,30 €/1h
  • úkony starostlivosti o svoju domácnosť 2,50 €/1h
 • 2. pásmo – príjem od 341 € – 530 €:
  • úkony sebaobsluhy, nákup potravín a iného drobného tovaru, príprava jedla, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, základné sociálne aktivity, dohľad 1,50 €/1h
  • úkony starostlivosti o svoju domácnosť 3,00 €/1h
 • 3. pásmo – príjem od 530 € a viac:
  • úkony sebaobsluhy, nákup potravín a iného drobného tovaru, príprava jedla, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, základné sociálne aktivity, dohľad 2,00 €/1h
  • úkony starostlivosti o svoju domácnosť 4,00 €/1h

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – kompletne vyplnené tlačivo
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu
 • Posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (opatrovanej osoby) v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov s overeným podpisom

Tlačivá na stiahnutie:

Kontakt a ďalšie informácie:

Službu zabezpečuje: Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
Kde nás nájdete: MsÚ budova A, 3. poschodie. Námestie slobody 14, Prievidza
Mariana Mazánová – referentka pre opatrovateľskú službu
Tel: 046/51 79 406
Mobil: 0904 752 667
email: mariana.mazanova@prievidza.sk

Doba vybavenia: 60 dní
Poplatok: Agenda je spoplatnená. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za opatrovateľskú službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ktorá je dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.