Podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2021 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza sa priestupku dopustí držiteľ psa ak:

 • neohlási každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny do 165 eur
 • neprihlási psa do evidencie do 165 eur
 • držiteľ psa umožní vodiť psa osobe, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná predchádzať útočeniu psa alebo inému ohrozeniu človeka, zvierat a zabrániť vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ak psa vodí osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony a ak nebezpečný pes nemá náhubok do 165 eur
 • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane do 165 eur
 • neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 165 eur

Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:

 • ak neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol do 165 eur
 • nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo inému spôsobu ich ohrozovania psom do 165 eur
 • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane do 165 eur
 • nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa do 65 eur
 • nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa do 65 eur
 • neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo do 65 eur

Kontrolu dodržiavania VZN č.14/2021 a príslušných zákonov sú oprávnení vykonávať príslušníci Mestskej polície Prievidza a orgán Policajného zboru.