Odchyt zvierat vykonávajú vyškolení pracovníci karanténnej stanice mesta Prievidza. Pri odchytoch zvierat sú používané mechanické pomôcky, v prípade výskytu agresívneho alebo zraneného zvieraťa je povolaná veterinárna pomoc. Spôsobilý pracovník podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nie je povinný odchyt vykonať v prípade, ak by tým bola ohrozená bezpečnosť a jeho zdravie, alebo iných osôb, prípadne by bola spôsobená škoda na majetku. Za odchytené zviera sa považuje aj pes, ktorý bol odovzdaný vyškolenému pracovníkovi občanmi a jeho držiteľ nie je známy.

Každé novoprivezené zviera je samostatne umiestnené v označenom karanténnom koterci po dobu minimálne 21 dní (karanténna). Počas karanténnej doby zamestnanec karanténnej stanice zabezpečí základné vyšetrenie zvieraťa zmluvným veterinárnym lekárom. Pokiaľ sa počas umiestnenia zvieraťa prihlási majiteľ, ktorý preukáže, že zviera patrí jemu (číslo tetovania alebo mikročipu), môže mu byť so súhlasom veterinárneho lekára a uhradení vzniknutých nákladov zviera vrátené. Po ukončení doby karantény je zviera ponúknuté na adopciu.

Vydávanie odchytených zvierat záujemcom

Odchytené zviera je možné vydať iba majiteľovi, po hodnovernom preukázaní vlastníctva alebo náhradnému majiteľovi (záujemca) na základe adopcie. Odchytené zviera je možné vydať až po označení zvieraťa mikročipom a uhradení nákladov spojených s odchytom a umiestnením zvieraťa v karanténnej stanici pri prevzatí zvieraťa v zmysle platné platného cenníka.

Zviera je možné vydať len záujemcovi staršiemu ako 18 rokov, ktorý je spôsobilý na právne úkony. Keďže každé adoptované zviera musí byť označené mikročipom, záujemca musí po prevzatí psa požiadať veterinárneho lekára o zaslanie údajov potrebných na jeho zaevidovanie do centrálnej databázy majiteľov psov (meno, priezvisko, adresa, štát). Po zaplatení poplatku obdrží záujemca protokol o zverení zvieraťa do starostlivosti, preukaz zvieraťa s medzinárodným číslom čipu a poučenie o povinnosti prihlásiť zviera do evidencie.

Cenník:

  1. Odchyt psa s použitím narkotizačnej látky: 20,- €
  2. Odchyt psa bez použitia narkotizačnej látky: 10,- €
  3. Starostlivosť o psa na 1 deň: 5,- €
  4. Veterinárne náklady: 20,- €
  5. Čipovanie mikročipom+zápis do centrálnej evidencie: 10,- €

Pre majiteľa psa sú spoplatnené všetky uvedené náklady za odchyt a starostlivosť. Adoptívny majiteľ (osvojiteľ) je oslobodený od poplatkov uvedených v bodoch 1 až 3.

Kontakt pre viac informácií:

Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá mesta Prievidza
Adresa: Riečna ul., Prievidza
Denne od 9.00 do 17.00 h
Tel.: 0904 752 629
e-mailkarantennastanica@prievidza.sk

Aktuálne: Psíky na adopciu: