Sobášny list (prvý výpis bez poplatku)

Do knihy manželstiev Matričného úradu Prievidza sa zapisujú civilne a cirkevné manželstva, ktoré boli uzavreté v obvode Matričného úradu Prievidza. Do obvodu Matričného úradu Prievidza patrí Prievidza, Koš, Sebedražie a Cigeľ).

Civilný sobáš:

Pre podanie žiadosti o uzavretie civilného manželstva je príslušný matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Do obvodu Matričného úradu Prievidza patrí Prievidza, Koš, Sebedražie a Cigeľ.

Ak ide o uzavretie civilného manželstva pred matričným úradom, ktorý nie je príslušný podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad príslušný podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov prevezme doklady na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne matričným úradom (delegácia sobáša).

Civilné sobáše sa vykonávajú v obradnej sieni mesta Prievidza, ktorá sa nachádza v budove Mestského domu Prievidza.  Matričný úrad môže povoliť vykonať sobášny obrad aj na inom vhodnom mieste v obvode Matričného úradu Prievidza, ak je splnená podmienka, že manželstvo bude uzavreté verejne a slávnostným spôsobom za prítomnosti dvoch svedkov.  Ak je život jedného zo snúbencov ohrozený, manželstvo môže uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. 

Po uzavretí manželstva vykoná matričný úrad zápis do knihy manželstiev, vystaví sobášny list a oznámi zmenu osobných údajov snúbencov do miesta ich trvalého pobytu. 

Cirkevný sobáš:

Pre podanie žiadosti o uzavretie cirkevného  manželstva je príslušný matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva.

Pri uzavretí manželstva cirkevnou formou snúbenci vyplnia predpísané tlačivo, ktoré potvrdí príslušný matričný úrad a doručia ho príslušnému orgánu cirkvi. 

Po uzavretí manželstva vykoná matričný úrad zápis do knihy manželstiev, vystaví sobášny list a oznámi zmenu osobných údajov snúbencov do miesta ich trvalého pobytu. 

Postup pred uzavretím manželstva:

Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Doklad o štátnom občianstve,
 • Doklad o rodnom čísle 
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

(doklad o štátnom občianstve, doklad o rodnom čísle a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť je možné  nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom)

 • Doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu, ak chce uzavrieť manželstvo osoba, ktorá má trvalý pobyt v cudzine; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo, ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená

Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že jeho skoršie  manželstvo zaniklo alebo, že súd rozhodol o tom, že manželstvo je neplatné. 

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, matričný úrad  je oprávnený požiadať o ich predloženie  v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.

Okrem uvedených  dokladov snúbenci, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo, pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo, v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o osobnom stave – doklad nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • Doklad o pobyte
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo (ak ide o ovdoveného cudzinca)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené (ak ide o rozvedeného cudzinca)
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

V prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať cudzinecké listiny aj príslušné overenia (Apostille, superlegalizácia). Listiny vydané v cudzine musia byť preložené súdnym prekladateľom do jazyka slovenského (okrem jazyka českého). Úradný preklad je potrebné zabezpečiť v Slovenskej republike. Verejné listiny, ktoré sú vydané v štátoch Európskej únie, môžu byť predložené aj s viacjazyčným štandardným formulárom. Takto vydaná listina už nevyžaduje úradný preklad. Bližšie informácie Vám poskytne matričný úrad osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Okrem uvedených  dokladov snúbenci, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo, pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo, v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich.

Sobášny list (druhopis za poplatok – 5 eur, elektronicky 2,50 eur):

Požadované doklady:

 • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas) – pri osobnom vybavení

O úradný výpis z matriky môže požiadať len osoba oprávnená podľa § 18 zákona NR SR č.154/1994 Z. z. o matrikách.

Od 1.10.2015 môže druhopis (duplikát) matričného dokladu vydať ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky.

Viacjazyčný štandardný formulár (za poplatok 5 eur):

Viacjazyčný štandardný formulár je formulár, ktorý je pripojený k verejnej listine – sobášny list a je vydaný v úradnom jazyku prijímajúceho členského štátu EÚ. Obsahuje údaje uvedené vo verejnej listine a slúži ako pomôcka pri preklade verejnej listiny. Bližšie informácie Vám poskytne matričný úrad osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Požadované doklady:

 • Platný doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • Sobášny list

Pokojne nás kontaktujte:
Adresa:
Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
MsÚ-Budova A prízemie, číslo dverí 24
tel. kontakt: 046 / 5179 420
mobil: 0904 752 622
e-mail: tamara.skorvankova@prievidza.skelena.brodzianska@prievidza.sk

Doba vybavenia agendy: na počkanie