Mesto Prievidza určuje súpisné a orientačné čísla stavieb na základe písomnej žiadosti. Ak mesto vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries. Bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa. Mesto zabezpečuje na vlastné náklady tabuľku so súpisným číslom. 

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

 • Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budove
 • Prílohy k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla:
  • doklad o vlastníctve pozemku(ov) (v prípade, že žiadateľ nemá k dispozícii list vlastníctva, je povinný uviesť údaje potrebné na jeho zabezpečenie, tzn. číslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa budova nachádza, číslo parcely) alebo doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému stavbou
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie /overená fotokópia/ ak ho stavba vyžadovala; ak sa budova nekolauduje, alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil, stavebník predloží príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu; pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
  • zameranie adresného bodu /geodetické zameranie hlavného vstupu(ov) do budovy – § 3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z. z. tohto zákona/
  • geometrický plán (po realizačné zameranie stavby) alebo snímka z pozemkovej mapy
  • v prípade, ak stavebník už neexistuje /právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije/, žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka
  • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov, číslach bytov a ich rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých hlavných vstupoch do budovy údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) prislúchajú k jednotlivým hlavným vstupom /ak sa v budove nachádza byt(y)/ pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej prílohe.
 • Prílohy pre žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla pre stavby postavené pred 1.10.1976:
  • doklad o vlastníctve pozemku(ov) (v prípade, že žiadateľ nemá k dispozícii list vlastníctva, je povinný uviesť údaje potrebné na jeho zabezpečenie, tzn. číslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa budova nachádza, číslo parcely) alebo doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému stavbou
  • kúpnu zmluvu alebo užívacie povolenie alebo darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
  • geometrický plán alebo kópia katastrálnej mapy, so zameraním adr. bodu
  • čestné vyhlásenie – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané
  • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie.
 • Prílohy k žiadosti o zrušenie alebo zmenu súpisného a orientačného čísla:
  • doklad o vlastníctve pozemku(ov) (v prípade, že žiadateľ nemá k dispozícii list vlastníctva, je povinný uviesť údaje potrebné na jeho zabezpečenie, tzn. číslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa budova nachádza, číslo parcely) alebo doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému stavbou
  • zameranie adresného bodu /geodetické zameranie hlavného vstupu(ov) do budovy – § 3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z. z. tohto zákona/ ak má vplyv na zmenu súpisného a orientačného čísla
  • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (v prípade, že stavba zanikla napríklad doklad o odstránení stavby….)
  • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

Potrebné tlačivá na stiahnutie:

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: referent registra adries
Kde nás nájdete: Prízemie budovy A, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179506
mobil: 09047526334
email: katarina.mjartanova@prievidza.sk

Doba vybavenia: agenda je vybavovaná do 30 dní.
Poplatok: bez poplatku.