Mesto Prievidza vystaví potvrdenie o súpisnom čísle a orientačnom čísle na základe žiadosti obyvateľa.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:


 • Žiadosť o potvrdení o súpisnom a orientačnom čísle
 • List vlastníctva k budove (v prípade, že žiadateľ nemá k dispozícii list vlastníctva, je povinný uviesť údaje potrebné na jeho zabezpečenie, tzn. číslo listu vlastníctva, na ktorom sa budova nachádza, číslo parcely)
  • Prílohy žiadosti k vydaniu potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla pre zápis do katastra nehnuteľností :
  • Doklad o vlastníctve pozemku(ov) (v prípade, že žiadateľ nemá k dispozícii list vlastníctva, je povinný uviesť údaje potrebné na jeho zabezpečenie, tzn. číslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa budova nachádza, číslo parcely) alebo doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému stavbou
  • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ak sa budova nekolaudovala, alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil, stavebník predloží príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu
  • Geometrický plán (po realizačné zameranie stavby) alebo snímka z pozemkovej mapy
  • V prípade, ak stavebník už neexistuje /právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije/, žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka
  • Ak žiadosť nepodá vlastník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie
  • Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov, číslach bytov a ich rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých hlavných vstupoch do budovy údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) prislúchajú k jednotlivým hlavným vstupom /ak sa v budove nachádza byt(y)/ pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej prílohe
 • Prílohy žiadosti k vydaniu potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla pre zápis do katastra nehnuteľností pre stavby postavené pred 1.10.1976 (bez kolaudačného rozhodnutia)
  • Doklad o vlastníctve pozemku(ov) (v prípade, že žiadateľ nemá k dispozícii list vlastníctva, je povinný uviesť údaje potrebné na jeho zabezpečenie, tzn. číslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa budova nachádza, číslo parcely) alebo doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému stavbou
  • Stavebné povolenie, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
  • Geometrický plán alebo kópia katastrálnej mapy, so zameraním adr. bodu
  • Čestné vyhlásenie – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané
  • Ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie
  • Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov, číslach bytov a ich rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých hlavných vstupoch do budovy údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) prislúchajú k jednotlivým hlavným vstupom /ak sa v budove nachádza byt(y)/ pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej prílohe.

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: referent registra adries
Kde nás nájdete: Prízemie budovy A, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179506
mobil: 09047526334
email: katarina.mjartanova@prievidza.sk

Doba vybavenia: agenda je vybavovaná do 30 dní
Poplatok: Služba je spoplatnená sumou 2 eur.