Mesto Prievidza vystaví potvrdenie na základe žiadosti obyvateľa.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Žiadosť:
  • List vlastníctva k budove (v prípade, že žiadateľ nemá k dispozícii list vlastníctva, je povinný uviesť údaje potrebné na jeho zabezpečenie, tzn. číslo listu vlastníctva, na ktorom sa budova nachádza, číslo parcely)
  • Povolenie na odstránenie stavby
  • Čestné vyhlásenie o tom, že stavba bola odstránená. V prípade, že chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ v čestnom vyhlásení musí uviesť, kto bol vlastníkom stavby, v ktorom roku bola stavba odstránená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané
  • Fotodokumentácia potvrdzujúca odstránenie stavby
  • Ak žiadosť nepodá vlastník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: referent registra adries
Kde nás nájdete: Prízemie budovy A, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179506
mobil: 09047526334
email: katarina.mjartanova@prievidza.sk

Doba vybavenia: agenda je vybavovaná do 30 dní
Poplatok: Služba je spoplatnená sumou 2 eur.