ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA, ZMENY A DOPLNKY č. 14

VŠETKY DOKUMENTY V JEDNOM ZIP ARCHÍVE (11,1 MB) ts_46

Textová časť:

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA, ZMENY A DOPLNKY č. 14, NÁVRH, TEXTOVÁ ČASŤ ico_pdf_46
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA, ZMENY A DOPLNKY č. 14, NÁVRH, ZÁVÄZNÁ ČASŤ ico_pdf_46

Grafická časť:

ŠIRŠIE VZŤAHY ico_pdf_46
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA ico_pdf_46
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA – NÁLOŽKA ico_pdf_46
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE ico_pdf_46
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE – NÁLOŽKA ico_pdf_46
VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE – VODNÉ HOSPODÁRSTVO ico_pdf_46
VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE – ENERGETIKA ico_pdf_46
VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE – TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAÈNÉ SIETE ico_pdf_46
VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE – ENERGETIKA, TELEKOMUNIKÁCIE
A INFORMAČNÉ SIETE, VODNE HOPODÁRSTVO – NÁLOŽKA
ico_pdf_46
PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY ico_pdf_46
PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY – NÁLOŽKA ico_pdf_46
OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES ico_pdf_46
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA – NÁLOŽKA ico_pdf_46
SCHÉMA ZÁVAZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB ico_pdf_46
SCHÉMA ZÁVAZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB – NÁLOŽKA ico_pdf_46